Performans Raporu

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

Hedef - 1.1.Akademik personel performansının arttırılması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 1.1.1.Akademik personel sayısı arttırılarak akademik personel başına düşen öğrenci sayısının azaltılması PG - G.1.1.1.1.Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı061.7670 64.35/62
PG - G.1.1.1.2.Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı029.6320 30.8/26.5
Strateji - 1.1.2.Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerinde akademik personelin desteklenmesi PG - G.1.1.2.1.Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere gönderilen akademik personel sayısı15726800 425/1924
PG - G.1.1.2.2.Kurum bütçesinden bilimsel faaliyetlere katılım için ayrılan destek bütçesinin toplam bütçeye oranı /0.0023
Strateji - 1.1.3.Araştırmaları için akademik personele kurumsal destek verilmesi PG - G.1.1.3.1.Diğer kurumlarla iletişimi sağlayacak birim kurulmasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.3.2.YÖK bursundan faydalanan akademik personel sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/30
PG - G.1.1.3.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı26404667226740 51986/58030
PG - G.1.1.3.4.Basılı periyodik yayın sayısı052300 523/367
PG - G.1.1.3.5.Elektronik yayın sayısı022076800 220768/143932
PG - G.1.1.3.6.Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi(saat)1681681680 168/168
Strateji - 1.1.4.Öğretim elemanlarının performanslarını değerlendirmeye yönelik uygulamaların geliştirilmesi PG - G.1.1.4.1.Düzenlenen öğrenci anketleri sayısı11630 20/2
Strateji - 1.1.5.Üniversitemiz Öğretim Üyeliği için ilan edilen kadrolara başvuran adayların “Atanma ve Yükseltilme” kriterlerinin belirlenmesi ve güncellenmesi PG - G.1.1.5.1.Atanma ve yükseltilme komisyonunun kurulmasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.5.2.Atanma ve yükseltilme ilkelerinin belirlenmesiVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.5.3.Atanma ve yükseltilme ilkelerinin güncellenmesi0010 1/1
Hedef - 1.2.Öğrencilerin üniversitemizi öncelikli olarak tercih etmelerinin sağlanması
Strateji - 1.2.1.Üniversite tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi PG - G.1.2.1.1.Ulusal ve uluslararası fuarlarda kurulan stand sayısı0400 4/12
PG - G.1.2.1.2.Tercih Sıralamasında üniversitemizin ortalama tercih sırasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/10.5
PG - G.1.2.1.3.Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/32000
PG - G.1.2.1.4.Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı82561 40/23
Strateji - 1.2.2.İstihdam, burs ve staj imkânlarının artırılması PG - G.1.2.2.1.Çalışan kısmi zamanlı öğrenci sayısı011000 110/200
PG - G.1.2.2.2.Üniversitemiz birimlerindeki staj yapan öğrenci sayısı532194110 683/160
PG - G.1.2.2.3.Burs verilen öğrenci sayısı060000 600/1263
Strateji - 1.2.3.Lisans programlarında ingilizce eğitim/öğretimin ağırlığının artırılması PG - G.1.2.3.1.%100 veya %30 yabancı dil eğitimi veren lisans programı sayısı4000 4/2
Hedef - 1.3.Eğitim öğretim altyapısının geliştirilmesi
Strateji - 1.3.1.Farklı disiplinlerle yan dal ve çift ana dal programlarının uygulanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması PG - G.1.3.1.1.Yan dal eğitimi veren programı sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/18
PG - G.1.3.1.2.Çift ana dal eğitimi veren programı sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/8
Strateji - 1.3.2.Öğrenciler için serbest çalışma alanlarının oluşturulması PG - G.1.3.2.1.Üniversitemizde öğrencilere ayrılan serbest çalışma alanı sayısı12482 26/14
Strateji - 1.3.3.Öğrencilere yönelik sağlık, sosyal, spor ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi PG - G.1.3.3.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı3172142 119/390
PG - G.1.3.3.2.Öğrenci kulüplerinin sayısı07700 77/58
Strateji - 1.3.4.Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması PG - G.1.3.4.1.Üniversitemize değişim programları ile gelen öğrenci sayısı3030 6/46
PG - G.1.3.4.2.Üniversitemizden değişim programları ile giden öğrenci sayısı04360 40/122
PG - G.1.3.4.3.Üniversitemize değişim programları ile gelen akademisyen sayısı0800 8/35
PG - G.1.3.4.4.Üniversitemizden değişim programları ile giden akademisyen sayısı0420 6/75
PG - G.1.3.4.5.Değişim hareketliliği protokolü yapılan ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumu sayısı0100 1/110
PG - G.1.3.4.6.Yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı00.0160.020 0.018/0.0255
Strateji - 1.3.5.Eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılan makine-teçhizatın iyileştirilmesi PG - G.1.3.5.1.Eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılan makine-teçhizat için ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranı /0.0167
Hedef - 1.4.Eğitim programları içinde lisans programlarının ağırlığının arttırılması
Strateji - 1.4.1.Lisans eğitimi veren program sayısının arttırılması. PG - G.1.4.1.1.Lisans programı sayısı2933140 76/52

Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

Hedef - 2.1.Araştırma altyapısının geliştirilmesi
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 2.1.1.Kütüphanenin veri tabanı aboneliklerinin arttırılması PG - G.2.1.1.Abone olunan veri tabanı sayısı01100 11/16
Strateji - 2.1.2.Kütüphane bütçesinin arttırılması PG - G.2.1.2.1.Kütüphane yayın alımı bütçesinin toplam bütçeye oranı /0.0025
Strateji - 2.1.3.Laboratuvar sayılarının ve kapasitelerinin arttırılması, laboratuvarların teknik imkânlarının geliştirilmesi PG - G.2.1.3.1.Merkezi laboratuvardan yararlanan öğretim elemanı sayısının toplam öğretim elemanı sayısına oranı00.0700 0.07/0.14
PG - G.2.1.3.2.Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.9
Hedef - 2.2.Kurumsal, ulusal ve uluslararası proje sayısının arttırılması
Strateji - 2.2.1.Kurumsal, ulusal ve uluslararası proje sayılarının ve finansal desteklerin arttırılması PG - G.2.2.1.1.Ulusal proje sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/345
PG - G.2.2.1.2.Uluslararası proje sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/12
PG - G.2.2.1.3.Kurumsal proje sayısı152160 42/316
PG - G.2.2.1.4.Öğretim üyesi başına tamamlanan doktora tez sayısı00.020.020 0.04/0.1
PG - G.2.2.1.5.Öğretim üyesi başına tamamlanan yüksek lisans tez sayısı00.140.110 0.25/0.37
PG - G.2.2.1.6.Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleriVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/14.001
Hedef - 2.3.Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısının arttırılması
Strateji - 2.3.1.Ulusal ve uluslararası bilimsel standartlardaki yayınların her yıl düzenli olarak arttırılması PG - G.2.3.1.1.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı2344350 102/364
PG - G.2.3.1.2.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı1391251090 373/781
PG - G.2.3.1.3.Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı00.030.030 0.06/0.25
PG - G.2.3.1.4.Öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı00.20.20 0.4/0.53
PG - G.2.3.1.5.Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı913552930 739/1200
Strateji - 2.3.2.Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal konferans, seminer vb. faaliyetlerin sayısının arttırılması PG - G.2.3.2.1.Kurum tarafından düzenlenen bilimsel ve sanatsal konferans ve kongre sayısı4512 12/14
PG - G.2.3.2.2.Kurum tarafından düzenlenen bilimsel ve sanatsal seminer sayısı192460 49/31

Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

Hedef - 3.1.Yönetim Bilgi Sisteminin iyileştirilmesi ve süreklilik sağlanması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 3.1.1.Yönetim bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve süreklilik sağlanması için bütçeden ayrılan payın artırılması PG - G.3.1.1.2.Üniversite yönetim bilgi sistemi kapsamında geliştirilen yazılım sayısı19120 22/20
Hedef - 3.2.Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının sistematik hale getirilmesi
Strateji - 3.2.1.Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi PG - G.3.1.1.1.Bilgi teknolojileri için bütçeden ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranı /0.0025
PG - G.3.2.1.1.Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı01220 14/18
Hedef - 3.3.Kalite kontrol sisteminin geliştirilmesi
Strateji - 3.3.1.Akreditasyon süreçleriyle ilgili gerekli şartların sağlanmasına yönelik çalışmaların süreklileştirilmesi PG - G.3.3.1.1.Alınan kalite kontrol belgesi sayısı0000 0/9
PG - G.3.3.1.2.Kalite yönetim sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı01000 10/4
PG - G.3.3.1.3.İç kontrol eylem planlarının güncellenmesiVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/1
Hedef - 3.4.Ortak kimliğin geliştirilmesi
Strateji - 3.4.1.Kuruma aidiyet duygusunun arttırılması ve buna yönelik toplantılar düzenlenmesi PG - G.3.4.1.1.Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı0710 8/8
PG - G.3.4.1.2.Kurumdan ayrılan personele yönelik düzenlenen etkinlik sayısı4522 13/16
Hedef - 3.5.Üniversitemiz fiziki altyapısının geliştirilmesi
Strateji - 3.5.1.Kampüs alt yapısı ve çevre düzeninin geliştirilmesi PG - G.3.5.1.1.Kampüs alt yapısı için ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranı /0.0057
Strateji - 3.5.2.Üniversitemiz eğitim hizmetleri için gerekli kapalı alanların oluşturulması PG - G.3.5.2.1.Öğrenci başına düşen derslik miktarıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/1.45
Strateji - 3.5.3.Üniversitemiz sağlık hizmetleri için gerekli kapalı alanların oluşturulması PG - G.3.5.3.1.Poliklinik hasta sayısı1286341182571288460 375737/425000
PG - G.3.5.3.2.Hasta kabul edilen yatak sayısı455080 463/270
Strateji - 3.5.4.Üniversitemiz spor alanlarının geliştirilmesi PG - G.3.5.4.1.Öğrenci başına düşen spor alanı miktarıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.44

Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

Hedef - 4.1.Paydaşlarla ortak akademik, idari ve teknik çalışmaların artırılması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 4.1.1Üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleşen proje sayısının arttırılması PG - G.4.1.1.1.Kabul edilen SANTEZ proje sayısı0000 0/8
PG - G.4.1.1.2.Teknolojik Transfer Ofisi ile gelişen proje sayısı0400 4/25
Strateji - 4.1.2.Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmaların araştırma ve geliştirme çalışmaları için özendirilerek sayılarının arttırılması PG - G.4.1.2.1.TEKNOPARK’da yer alan firma sayısı03500 35/211
Strateji - 4.1.3.Uluslararası yükseköğretim kurumları ile ortak çalışmaların geliştirilmesi PG - G.4.1.3.1.Yapılan uluslararası ikili anlaşma sayısı0200 2/50
Hedef - 4.2.Bölgedeki ve Balkan coğrafyasındaki ilgili paydaşlara yönelik hizmet ve projelerin geliştirilmesi
Strateji - 4.2.1.Sağlık alanında ortak projeler geliştirilmesi PG - G.4.2.1.1.Sağlık alanındaki proje sayısı5620 13/62
Strateji - 4.2.2.Paydaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması PG - G.4.2.2.1.Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı1353231241261337640 393213/440000
PG - G.4.2.2.2.Yatan hasta memnuniyet oranı(%)919281.60 88.2/95
PG - G.4.2.2.3.Ayaktan hasta memnuniyet oranı(%)848191.60 85.5333/85
Strateji - 4.2.3.Paydaşlara sunulan diğer toplum hizmetlerinin nicelik ve niteliklerinin arttırılması PG - G.4.2.3.1.Diğer toplum hizmetlerine ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranı /0.37
Hedef - 4.3.Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması
Strateji - 4.3.1.Engelli hakları ile ilgili seminer, konferans vb. düzenlenmesi PG - G.4.3.1.1.Engelli hakları ile ilgili toplantı ve etkinlik sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/4
Strateji - 4.3.2.Yerleşkelerin engellilere uygun hale getirilmesi PG - G.4.3.2.1.Bütçeden engelli hizmetlerine yönelik yapılan harcama miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0146
Hedef - 4.4.İç paydaşların motivasyon ve verimliliğinin arttırılması
Strateji - 4.4.1.İç paydaş memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi PG - G.4.4.1.1.İç paydaşlarımızın memnuniyet oranı(%)Veri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/83
Strateji - 4.4.2.Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerinin alınması PG - G.4.4.2.1.Öneri kutusu konulan birim sayısı02400 24/0