Performans Raporu

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek

Hedef - 1.1.Öğretim elemanlarının niteliğini ve niceliğini arttırmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 1.1.1.Eğiticilerin eğitimi programı gibi eğitimler ile öğretim elemanlarının güncel öğretim modellerini almaları sağlanacaktır PG - PG.1.1.1.Akademik personele verilen eğitim sayısı152300 38/16
Strateji - 1.1.2.İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanı istihdamı sağlanarak, var olan öğretim elemanlarının ders yükleri azaltılacaktır PG - PG 1.1.2.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı02100 21/22
Strateji - 1.1.3.Tüm birimlerdeki öğretim elemanları sayısı norm kadrolar dikkate alınarak arttırılacaktır PG - PG 1.1.3.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı044.700 44.7/50
Hedef - 1.2.Öğrencilerin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimlerini arttırmak
Strateji - 1.2.1.Öğrencilere yönelik bilimsel ve sosyal faaliyetlerin sayısı ve bu faaliyetler için gereken fiziki alanlar arttırılacaktır PG - PG 1.2.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı152000 35/300
PG - PG 1.2.2.Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2)0.790.7900 0.79/1.2
Strateji - 1.2.2.Girişimci yönü olan öğrencilere yönelik fon ve eğitimler arttırılacaktır PG - PG 1.2.3.Projelere katılan öğrenci sayısı121400 26/50
Strateji - 1.2.3.Kısmi zamanlı öğrenci sayısı arttırılacaktır PG - PG 1.2.4.Kısmi zamanlı öğrenci sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/160
Strateji - 1.2.4.Değişim programı anlaşması yapılan üniversite sayısı ve bölüm çeşitliliği arttırılacaktır PG - PG 1.2.5.Değişim programından faydalanan öğrenci sayısı01200 12/85
Hedef - 1.3.Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü yeni birim kurmak ve kurulan birimlerin fiziki olanaklarını tamamlamak
Strateji - 1.3.1.Rumeli Enstitüsü, Denizcilik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Su Ürünleri MYO’nun açılması için gerekli başvurular yapılacaktır PG - PG 1.3.1.Denizcilik Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/55
PG - PG 1.3.2.Teknoloji Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/55
PG - P.G.1.3.3Eğitim Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - PG 1.3.4.Rumeli Enstitüsünün kurulması0000 0/1
PG - PG 1.3.6.Su Ürünleri MYO’nun kurulması ve binasının tamamlanma oranı0000 0/0
Strateji - 1.3.2.Açılmasına uygunluk verilen akademik birimlerin binalarının inşaatları tamamlanıp eğitim öğretime başlanılacaktır. PG - PG 1.3.5.Enstitüler binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
Hedef - 1.4.Lisans ve lisansüstü program sayısını ve lisansüstü programa kabul edilen öğrenci niteliğini arttırmak
Strateji - 1.4.1.Lisans ve lisansüstü programların şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda açılması teşvik edilecektir PG - PG 1.4.1.Tezli yüksek lisans program sayısı17100 18/52
PG - PG 1.4.2.Doktora program sayısı9200 11/28
PG - PG 1.4.3.Lisans program sayısı20860 34/56
Strateji - 1.4.2.Lisansüstüne kabul edilecek öğrencilerin ALES taban puanı yükseltilecektir PG - PG 1.4.4.Lisansüstüne kabul edilen öğrencilerin ALES ortalamaları48.244748.800 48.5223/74
Strateji - 1.4.3.Lisansüstü bazı programlar yabancı dilde eğitim verecektir PG - PG 1.4.6.Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı2100 3/2
Strateji - 1.4.4.Lisansüstü programlarda disiplinler arası programlar yaygınlaştırılacaktır PG - PG 1.4.5.Disiplinler arası lisansüstü program sayısı5100 6/13
Strateji - 1.4.5.Tanıtımın yapılması amacıyla fuarlara katılım sağlanacaktır PG - PG 1.4.7.Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı0200 2/5
Hedef - 1.5.Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak
Strateji - 1.5.1.Uygulamalı eğitim modelini faaliyete geçirecek akademik birimlerimizde paydaşlarla gerekli iletişim ve koordinasyon sağlanarak, idari düzenlemeler yapılacaktır. PG - PG 1.5.1.Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)1610 8/26
PG - PG 1.5.2.Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı444300 87/170
Hedef - 1.6.Akredite eğitim programlarının sayısını arttırmak
Strateji - 1.6.1.Akreditasyon sürecine girecek olan birimlerin talepleri doğrultusunda gerekli donanım ve altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır PG - PG 1.6.1.Akredite olan ön lisans program sayısının toplam ön lisans program sayısına oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.06
PG - PG 1.6.2.Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı0.018000 0.018/0.05
PG - PG 1.6.3.Akredite olan lisansüstü program sayısının toplam lisansüstü program sayısına oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.02
PG - PG 1.6.4.Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı18310 22/6
Hedef - 1.7.Öğrencilerin eğitim alanlarının fiziki ve eğitsel imkanlarını iyileştirmek
Strateji - 1.7.1.Kuruluş yılı ve öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurularak kendisine ait binası bulunmayan birimlere uygun fiziki koşullara sahip binalar tesis edilecektir PG - PG 1.7.5.Eğitim binası olmayan akademik birim sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/8
Strateji - 1.7.2.Derslik, laboratuvar, kütüphane vb. alanların günün şartlarına uygun olarak fiziki koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 1.7.1.Öğrenci başına düşen derslik miktarı (m2)0.860.8600 1.72/1
PG - PG 1.7.2.Öğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2)0.420.4200 0.84/0.8
PG - PG 1.7.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı6247832400 62802/80000
PG - PG 1.7.4.Basılı periyodik ve elektronik yayın sayısı29500025000 295250/300000

Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

Hedef - 2.1.Öğretim elemanı başına düşen indeksli dergilerdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 2.1.1.İndekslerce taranan dergilerde yapılan yayınlara teşvik desteği artırılacaktır PG - PG 2.1.1.Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı00.05600 0.056/0.36
PG - PG 2.1.2.Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı00.200 0.2/1.7
PG - PG 2.1.3.SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı597232 136/340
Strateji - 2.1.2.Üniversitemizin ulusal akademik sıralamadaki derecesinin üst sıralara taşınması bağlamında üniversitemizin tüm birimlerinde motivasyonun hakim kılınması sağlanacaktır PG - PG 2.1.4.Ulusal akademik sıralamada üniversitenin yeri (URAP)Veri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/47
Hedef - 2.2.Ulusal ve uluslararası proje sayısını arttırmak
Strateji - 2.2.1.Proje hazırlık ve başvuru sürecine yönelik eğitim hizmetlerinin sayısı ve kapsamı arttırılacaktır. PG - PG 2.2.3.Kurumsal proje sayısı (BAP)212000 41/90
Strateji - 2.2.2.Proje ofis koordinatörlüğünün nitelik ve performans kapasitesi arttırılarak etkin çalışması sağlanacaktır PG - PG 2.2.2.Uluslararası proje sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/6
Strateji - 2.2.3.Dış kaynaklı (TÜBİTAK, AB, SANTEZ vb.) proje veren öğretim üyelerinin motive edilmesine yönelik teşvik sistemi kurulacaktır. PG - PG 2.2.1.Dış kaynaklı ulusal proje sayısı4300 7/28
Hedef - 2.3.Merkezi laboratuvardan daha çok kullanıcının yararlanmasını sağlamak
Strateji - 2.3.1.Laboratuvarlarımızda girişimcilik adına yapılan test ve deneylerin sayıları arttırılacaktır PG - PG 2.3.1.Merkezi laboratuvardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı30000 30/90
PG - PG 2.3.2.Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı8000 8/45
PG - PG 2.3.3.Merkezi laboratuvarın tanıtım faaliyet sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/2
Hedef - 2.4.Üniversite içi bilimsel etkinliklerin sayısını ve üniversite dışı bilimsel etkinliklere katılım desteğini arttırmak
Strateji - 2.4.1.Bilimsel etkinliklere katılım destek miktarı kademeli ve kritere bağlı olarak arttırılacaktır PG - PG 2.4.2.Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerde görevlendirilme sayısı009069 159/550
Strateji - 2.4.2.Öğretim üyelerinin bilimsel etkinlikleri düzenleme konusunda motivasyonlarını arttırmak için üniversite içinde bir komisyon kurulması sağlanacaktır PG - PG 2.4.1.Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı293830 70/1500
PG - PG 2.4.3.Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı5800 13/105
PG - PG 2.4.4.Akademik teşvik puan ortalamasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/55
Hedef - 2.5.Üniversitemiz bilimsel dergilerinin sayısını ve kalitesini arttırmak
Strateji - 2.5.1.Bilimsel dergilerin yazışma sürecinin takibine yönelik bir sekretarya mekanizmasının kurulması sağlanacaktır PG - PG 2.5.1.Birimlerdeki dergi sayısı2100 3/10
Strateji - 2.5.2.Bilimsel dergilerin ulusal ve uluslararası daha fazla indekslere girmesi sağlanarak üniversitemiz dergilerinin tercih edilirliği sağlanacaktır PG - PG 2.5.2.SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı2230 7/3
PG - PG 2.5.4.Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı0700 7/120
Strateji - 2.5.3.Üniversitemiz dergilerinin kurumsallaşma süreçleri desteklenecektir PG - PG 2.5.3.Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı4200 6/30

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Anlayışla Hizmet Üretmek

Hedef - 3.1.Üniversite sanayi iş birliğini geliştirerek katma değer yaratmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 3.1.1Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak üniversite-sanayi-kurum (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) iş birlikleri arttırılacaktır. PG - PG 3.1.1.Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı6100 7/9
Strateji - 3.1.2İkili iş birliklerinin geliştirilmesinde, küme oluşumda ve yürütülmesinde, Trakya Kalkınma Ajansı ve bölgedeki diğer kurumların finansal ve vergisel desteklerinden yararlanılacaktır. PG - PG 3.1.2.Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı1000 1/5
Hedef - 3.2.Üniversitemizin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite indeksindeki mevcut yerini üst basamaklara taşımak
Strateji - 3.2.1.TGB’nin görünürlüğü ve bilinirliliği arttırılacaktır. PG - PG 3.2.1.Üniversitenin girişimci ve yenilikçi endeksindeki yeri48000 48/46
Strateji - 3.2.2.İlde bulunan ar-ge merkezleri ve OSB’lerin, TGB ile arasındaki ilişkiler arttırılacaktır PG - PG 3.2.2.TGB de bulunan üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu şirket sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/15
Strateji - 3.2.3.Girişimci kurum kültürü yerleştirilecektir PG - PG 3.2.3.TGB şirketleriyle birlikte yürütülen girişimcilik proje sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/3
Strateji - 3.2.4.Girişimci öğrenci ve öğretim elemanlarının kuluçka merkezinden daha fazla yararlanması sağlanacaktır PG - PG 3.2.4.Kuluçka desteğinden yararlanan öğretim elemanı sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/10
PG - PG 3.2.5.Ön kuluçka desteğinden yararlanan öğrenci sayısı0002 2/7
Hedef - 3.3.Üniversitemizin yer aldığı sınai ve fikri mülkiyet hakları kapsamına giren faaliyetleri arttırmak
Strateji - 3.3.1.Bilimsel araştırma sonuçlarının prototip ya da gerçek ürüne dönüştürülmesi özendirilecektir PG - PG 3.3.6.Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı1100 2/11
Strateji - 3.3.2.Fikri, sınai ve mülkiyet hakları bilgilendirmeleri, başvuruları ve ürüne dönüştürülebilir şekilde çıktıların ortaya konulması sağlanacaktır PG - PG 3.3.1.Patent başvuru sayısı3020 5/14
PG - PG 3.3.2.Patent lisanslama sayısı1000 1/10
PG - PG 3.3.3.Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı0000 0/10
PG - PG 3.3.4.Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı0000 0/4
Strateji - 3.3.3.Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimlerinin ve toplantılarının sayıları arttırılacaktır PG - PG 3.3.5.Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı3000 3/3
Hedef - 3.4.Üniversite bünyesinde girişimciliği özendirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek
Strateji - 3.4.1.Bilgilendirme ve uygulamalı eğitim çerçevesinde tüm üniversitemiz eğitim programlarına dâhil edilecek ve sertifikalandırma yapılacaktır PG - PG 3.4.2.Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı0000 0/40
Strateji - 3.4.2.Programlarda yenilikçilik ve girişimciliğe yönelik derslerin eklenmesi sağlanacaktır PG - PG 3.4.1.Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı02100 21/12
Strateji - 3.4.3.Yenilikçilik ve girişimcilik derslerinin müfredatı sürekli güncel tutulacaktır PG - PG 3.4.3.Girişimcilik temalı öğrenci gruplarına üye öğrenci sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/290
Strateji - 3.4.4.Girişimcilik konusunda tecrübeli insanların konferans vermeleri sağlanacaktır PG - PG 3.4.5.Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı0100 1/11
Strateji - 3.4.5.Girişimciliği özendirici etkinlikler arttırılacaktır PG - PG 3.4.4.Girişimcilik temalı gezi sayısı0000 0/9

Ülkenin ve Bölgenin İhtiyaçları Doğrultusunda Toplumsal Katkı Yaratmaya Yönelik Hizmetleri Arttırmak

Hedef - 4.1.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 4.1.1.Yeni ve ek bina için projeler yapılıp, inşaatları donanımları tamamlanacaktır PG - PG 4.1.6.Ek hizmet binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/13.08
Strateji - 4.1.2.Bir üçüncü basamak hastanesinde bulunması gereken Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp (PET-CT), Kök Hücre Nakil Ünitesi gibi birimlerin hastanemiz bünyesine kazandırılması sağlanacaktır PG - PG 4.1.4.Nükleer Tıp (PET-CT) binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/100
Strateji - 4.1.3.İleri radyoterapi tekniklerinin radyo cerrahinin uygulanabildiği radyoterapi biriminin açılması sağlanacaktır PG - PG 4.1.5.Onkoloji binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/41.07
Strateji - 4.1.4.Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı arttırılacaktır PG - PG 4.1.1.Sağlık hizmetlerden yararlanan hasta sayısı10174310037700 202120/600000
PG - PG 4.1.2.Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı969600 192/100
PG - PG 4.1.3.Hasta memnuniyet oranı (yatan ve ayakta)90.8989.1100 90/100
Hedef - 4.2.İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri arttırmak
Strateji - 4.2.1.Özel gün ve haftalarda ve toplum sağlığını ve gelişimini ilgilendiren konularda üniversitemiz ilgili birimleri tarafından etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 4.2.1.Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı121000 22/25
Strateji - 4.2.2.Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyici proje ve programlar geliştirilecektir PG - PG 4.2.3.Sürekli eğitim merkezi (NAKSEM) tarafından düzenlenen program sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/23
Strateji - 4.2.3.Öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere toplum genelinde sosyal sorumluluk projelerinin sayısı arttırılacaktır PG - PG 4.2.2.Sosyal sorumluluk proje sayısı0000 0/24

Üniversitemiz Bünyesindeki Tüm Birimlerde “Kalite Odaklı” Anlayışla Hizmet Üretmek

Hedef - 5.1.Üniversitemizde kalite odaklı bir sistem oluşturmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 5.1.1.Üniversitemizin tüm süreçlerinde planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) döngüsünün işletilmesi sağlanacaktır. kurumun tüm süreçlerinde kalite güvencesinin oluşturulması. PG - PG 5.1.2.Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı81210 21/40
Strateji - 5.1.2.Birimlerimizde kalite/akreditasyon süreçleri desteklenecektir PG - PG 5.1.1.Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı6000 6/7
Strateji - 5.1.3.Üniversite genelinde stratejik plan benimsenerek yapılan iş ve işlemlerin stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 5.1.3.Stratejik planda yer alan hedeflerden max. sapma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/10
Hedef - 5.2.Üniversitemizde dijital dönüşümü tamamlamak
Strateji - 5.2.1.Verimliliği artırmak ve kurumsal hafızayı koruyarak sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla sunulan hizmetlerin bilgi teknolojileri yoluyla dönüştürülmesi sağlanacaktır PG - PG 5.2.1.Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen yazılım sayısı01400 14/15
PG - PG 5.2.2.Üniversitemiz yönetim bilgi sistemine eklenen modül sayısı04500 45/47
Strateji - 5.2.2.Yerleşke içerisinde eğitim alanlarında ve sosyal alanlarda dijital teknolojinin tüm uygulamaları yaygınlaştırılması için çaba gösterilecektir PG - PG 5.2.3.Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı0000 0/5
Hedef - 5.3.Kurumsal aidiyeti geliştirmek
Strateji - 5.3.1.Akademik ve idari personelin niteliği, kurumsal aidiyeti ve memnuniyeti arttırılacaktır PG - PG 5.3.2.Personel memnuniyet oranı (%)064.200 64.2/75
PG - PG 5.3.3.İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/15
PG - PG 5.3.6.Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı1100 2/18
Strateji - 5.3.2.Mezunlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır PG - PG 5.3.1.Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı1300 4/7
Strateji - 5.3.3.Personelin yükselmesine olanak sağlanacaktır PG - PG 5.3.4.İdari personel için açılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/1
PG - PG 5.3.5.Akademik atama ve yükseltme için yapılan taltif tören sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/2