Performans Raporu

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek

Hedef - 1.1.Öğretim elemanlarının niteliğini ve niceliğini arttırmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 1.1.1.Eğiticilerin eğitimi programı gibi eğitimler ile öğretim elemanlarının güncel öğretim modellerini almaları sağlanacaktır PG - PG.1.1.1.Akademik personele verilen eğitim sayısı9200 11/74
Strateji - 1.1.2.İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanı istihdamı sağlanarak, var olan öğretim elemanlarının ders yükleri azaltılacaktır PG - PG 1.1.2.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı29.89176.083300 17.9875/39.3275
Strateji - 1.1.3.Tüm birimlerdeki öğretim elemanları sayısı norm kadrolar dikkate alınarak arttırılacaktır PG - PG 1.1.3.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı70.68226.222200 38.4522/50.82
Hedef - 1.2.Öğrencilerin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimlerini arttırmak
Strateji - 1.2.1.Öğrencilere yönelik bilimsel ve sosyal faaliyetlerin sayısı ve bu faaliyetler için gereken fiziki alanlar arttırılacaktır PG - PG 1.2.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı332700 60/245
PG - PG 1.2.2.Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2)9.45000 9.45/11.94
Strateji - 1.2.2.Girişimci yönü olan öğrencilere yönelik fon ve eğitimler arttırılacaktır PG - PG 1.2.3.Projelere katılan öğrenci sayısı6882500 713/814
Strateji - 1.2.3.Kısmi zamanlı öğrenci sayısı arttırılacaktır PG - PG 1.2.4.Kısmi zamanlı öğrenci sayısı16100 17/146
Strateji - 1.2.4.Değişim programı anlaşması yapılan üniversite sayısı ve bölüm çeşitliliği arttırılacaktır PG - PG 1.2.5.Değişim programından faydalanan öğrenci sayısı60100 61/142
Hedef - 1.3.Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü yeni birim kurmak ve kurulan birimlerin fiziki olanaklarını tamamlamak
Strateji - 1.3.1.Rumeli Enstitüsü, Denizcilik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Su Ürünleri MYO’nun açılması için gerekli başvurular yapılacaktır PG - PG 1.3.1.Denizcilik Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - PG 1.3.2.Teknoloji Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - P.G.1.3.3Eğitim Fakültesinin kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - PG 1.3.4.Rumeli Enstitüsünün kurulmasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - PG 1.3.6.Su Ürünleri MYO’nun kurulması ve binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
Strateji - 1.3.2.Açılmasına uygunluk verilen akademik birimlerin binalarının inşaatları tamamlanıp eğitim öğretime başlanılacaktır. PG - PG 1.3.5.Enstitüler binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
Hedef - 1.4.Lisans ve lisansüstü program sayısını ve lisansüstü programa kabul edilen öğrenci niteliğini arttırmak
Strateji - 1.4.1.Lisans ve lisansüstü programların şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda açılması teşvik edilecektir PG - PG 1.4.1.Tezli yüksek lisans program sayısı61400 65/68
PG - PG 1.4.2.Doktora program sayısı35100 36/41
PG - PG 1.4.3.Lisans program sayısı21300 24/42
Strateji - 1.4.2.Lisansüstüne kabul edilecek öğrencilerin ALES taban puanı yükseltilecektir PG - PG 1.4.4.Lisansüstüne kabul edilen öğrencilerin ALES ortalamaları71.6833000 71.6833/65.8883
Strateji - 1.4.3.Lisansüstü bazı programlar yabancı dilde eğitim verecektir PG - PG 1.4.6.Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı4000 4/3
Strateji - 1.4.4.Lisansüstü programlarda disiplinler arası programlar yaygınlaştırılacaktır PG - PG 1.4.5.Disiplinler arası lisansüstü program sayısı12000 12/14
Strateji - 1.4.5.Tanıtımın yapılması amacıyla fuarlara katılım sağlanacaktır PG - PG 1.4.7.Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı0000 0/56
Hedef - 1.5.Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak
Strateji - 1.5.1.Uygulamalı eğitim modelini faaliyete geçirecek akademik birimlerimizde paydaşlarla gerekli iletişim ve koordinasyon sağlanarak, idari düzenlemeler yapılacaktır. PG - PG 1.5.1.Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)45000 45/64
PG - PG 1.5.2.Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı320000 320/493
Hedef - 1.6.Akredite eğitim programlarının sayısını arttırmak
Strateji - 1.6.1.Akreditasyon sürecine girecek olan birimlerin talepleri doğrultusunda gerekli donanım ve altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır PG - PG 1.6.1.Akredite olan ön lisans program sayısının toplam ön lisans program sayısına oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.2
PG - PG 1.6.2.Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı10.300 1.3/7.4
PG - PG 1.6.3.Akredite olan lisansüstü program sayısının toplam lisansüstü program sayısına oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.1
PG - PG 1.6.4.Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı4000 4/33
Hedef - 1.7.Öğrencilerin eğitim alanlarının fiziki ve eğitsel imkanlarını iyileştirmek
Strateji - 1.7.1.Kuruluş yılı ve öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurularak kendisine ait binası bulunmayan birimlere uygun fiziki koşullara sahip binalar tesis edilecektir PG - PG 1.7.5.Eğitim binası olmayan akademik birim sayısı1000 1/7
Strateji - 1.7.2.Derslik, laboratuvar, kütüphane vb. alanların günün şartlarına uygun olarak fiziki koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 1.7.1.Öğrenci başına düşen derslik miktarı (m2)8.521.200 9.72/23.41
PG - PG 1.7.2.Öğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2)6.020.600 6.62/18.737
PG - PG 1.7.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı6527.328000 6527.328/94498
PG - PG 1.7.4.Basılı periyodik ve elektronik yayın sayısı412.738000 412.738/400017

Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

Hedef - 2.1.Öğretim elemanı başına düşen indeksli dergilerdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 2.1.1.İndekslerce taranan dergilerde yapılan yayınlara teşvik desteği artırılacaktır PG - PG 2.1.1.Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı2.027000 2.027/36.01
PG - PG 2.1.2.Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı2.66500 7.66/50.96
PG - PG 2.1.3.SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı50700 57/426
Strateji - 2.1.2.Üniversitemizin ulusal akademik sıralamadaki derecesinin üst sıralara taşınması bağlamında üniversitemizin tüm birimlerinde motivasyonun hakim kılınması sağlanacaktır PG - PG 2.1.4.Ulusal akademik sıralamada üniversitenin yeri (URAP)Veri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/41
Hedef - 2.2.Ulusal ve uluslararası proje sayısını arttırmak
Strateji - 2.2.1.Proje hazırlık ve başvuru sürecine yönelik eğitim hizmetlerinin sayısı ve kapsamı arttırılacaktır. PG - PG 2.2.3.Kurumsal proje sayısı (BAP)362000 56/165
Strateji - 2.2.2.Proje ofis koordinatörlüğünün nitelik ve performans kapasitesi arttırılarak etkin çalışması sağlanacaktır PG - PG 2.2.2.Uluslararası proje sayısı6000 6/26
Strateji - 2.2.3.Dış kaynaklı (TÜBİTAK, AB, SANTEZ vb.) proje veren öğretim üyelerinin motive edilmesine yönelik teşvik sistemi kurulacaktır. PG - PG 2.2.1.Dış kaynaklı ulusal proje sayısı8300 11/54
Hedef - 2.3.Merkezi laboratuvardan daha çok kullanıcının yararlanmasını sağlamak
Strateji - 2.3.1.Laboratuvarlarımızda girişimcilik adına yapılan test ve deneylerin sayıları arttırılacaktır PG - PG 2.3.1.Merkezi laboratuvardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı70000 70/270
PG - PG 2.3.2.Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı61400 65/184
PG - PG 2.3.3.Merkezi laboratuvarın tanıtım faaliyet sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
Hedef - 2.4.Üniversite içi bilimsel etkinliklerin sayısını ve üniversite dışı bilimsel etkinliklere katılım desteğini arttırmak
Strateji - 2.4.1.Bilimsel etkinliklere katılım destek miktarı kademeli ve kritere bağlı olarak arttırılacaktır PG - PG 2.4.2.Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerde görevlendirilme sayısı85700 92/801
Strateji - 2.4.2.Öğretim üyelerinin bilimsel etkinlikleri düzenleme konusunda motivasyonlarını arttırmak için üniversite içinde bir komisyon kurulması sağlanacaktır PG - PG 2.4.1.Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı901200 102/662.5
PG - PG 2.4.3.Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı5300 8/236
PG - PG 2.4.4.Akademik teşvik puan ortalaması158.1638.4100 196.57/641.6
Hedef - 2.5.Üniversitemiz bilimsel dergilerinin sayısını ve kalitesini arttırmak
Strateji - 2.5.1.Bilimsel dergilerin yazışma sürecinin takibine yönelik bir sekretarya mekanizmasının kurulması sağlanacaktır PG - PG 2.5.1.Birimlerdeki dergi sayısı7100 8/15
Strateji - 2.5.2.Bilimsel dergilerin ulusal ve uluslararası daha fazla indekslere girmesi sağlanarak üniversitemiz dergilerinin tercih edilirliği sağlanacaktır PG - PG 2.5.2.SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı0000 0/5
PG - PG 2.5.4.Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı2000 2/207
Strateji - 2.5.3.Üniversitemiz dergilerinin kurumsallaşma süreçleri desteklenecektir PG - PG 2.5.3.Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı7100 8/74

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Anlayışla Hizmet Üretmek

Hedef - 3.1.Üniversite sanayi iş birliğini geliştirerek katma değer yaratmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 3.1.1Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak üniversite-sanayi-kurum (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) iş birlikleri arttırılacaktır. PG - PG 3.1.1.Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı4000 4/33
Strateji - 3.1.2İkili iş birliklerinin geliştirilmesinde, küme oluşumda ve yürütülmesinde, Trakya Kalkınma Ajansı ve bölgedeki diğer kurumların finansal ve vergisel desteklerinden yararlanılacaktır. PG - PG 3.1.2.Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı7000 7/34
Hedef - 3.2.Üniversitemizin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite indeksindeki mevcut yerini üst basamaklara taşımak
Strateji - 3.2.1.TGB’nin görünürlüğü ve bilinirliliği arttırılacaktır. PG - PG 3.2.1.Üniversitenin girişimci ve yenilikçi endeksindeki yeriVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/80
Strateji - 3.2.2.İlde bulunan ar-ge merkezleri ve OSB’lerin, TGB ile arasındaki ilişkiler arttırılacaktır PG - PG 3.2.2.TGB de bulunan üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu şirket sayısı11000 11/21
Strateji - 3.2.3.Girişimci kurum kültürü yerleştirilecektir PG - PG 3.2.3.TGB şirketleriyle birlikte yürütülen girişimcilik proje sayısı0000 0/6
Strateji - 3.2.4.Girişimci öğrenci ve öğretim elemanlarının kuluçka merkezinden daha fazla yararlanması sağlanacaktır PG - PG 3.2.4.Kuluçka desteğinden yararlanan öğretim elemanı sayısı4000 4/18
PG - PG 3.2.5.Ön kuluçka desteğinden yararlanan öğrenci sayısı4000 4/15
Hedef - 3.3.Üniversitemizin yer aldığı sınai ve fikri mülkiyet hakları kapsamına giren faaliyetleri arttırmak
Strateji - 3.3.1.Bilimsel araştırma sonuçlarının prototip ya da gerçek ürüne dönüştürülmesi özendirilecektir PG - PG 3.3.6.Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/9
Strateji - 3.3.2.Fikri, sınai ve mülkiyet hakları bilgilendirmeleri, başvuruları ve ürüne dönüştürülebilir şekilde çıktıların ortaya konulması sağlanacaktır PG - PG 3.3.1.Patent başvuru sayısı4000 4/32
PG - PG 3.3.2.Patent lisanslama sayısı0000 0/27
PG - PG 3.3.3.Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı1000 1/19
PG - PG 3.3.4.Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/11
Strateji - 3.3.3.Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimlerinin ve toplantılarının sayıları arttırılacaktır PG - PG 3.3.5.Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı5000 5/5
Hedef - 3.4.Üniversite bünyesinde girişimciliği özendirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek
Strateji - 3.4.1.Bilgilendirme ve uygulamalı eğitim çerçevesinde tüm üniversitemiz eğitim programlarına dâhil edilecek ve sertifikalandırma yapılacaktır PG - PG 3.4.2.Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı0200 2/65
Strateji - 3.4.2.Programlarda yenilikçilik ve girişimciliğe yönelik derslerin eklenmesi sağlanacaktır PG - PG 3.4.1.Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı17100 18/49
Strateji - 3.4.3.Yenilikçilik ve girişimcilik derslerinin müfredatı sürekli güncel tutulacaktır PG - PG 3.4.3.Girişimcilik temalı öğrenci gruplarına üye öğrenci sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/350
Strateji - 3.4.4.Girişimcilik konusunda tecrübeli insanların konferans vermeleri sağlanacaktır PG - PG 3.4.5.Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/18
Strateji - 3.4.5.Girişimciliği özendirici etkinlikler arttırılacaktır PG - PG 3.4.4.Girişimcilik temalı gezi sayısı2000 2/20

Ülkenin ve Bölgenin İhtiyaçları Doğrultusunda Toplumsal Katkı Yaratmaya Yönelik Hizmetleri Arttırmak

Hedef - 4.1.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 4.1.1.Yeni ve ek bina için projeler yapılıp, inşaatları donanımları tamamlanacaktır PG - PG 4.1.6.Ek hizmet binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
Strateji - 4.1.2.Bir üçüncü basamak hastanesinde bulunması gereken Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp (PET-CT), Kök Hücre Nakil Ünitesi gibi birimlerin hastanemiz bünyesine kazandırılması sağlanacaktır PG - PG 4.1.4.Nükleer Tıp (PET-CT) binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/100
Strateji - 4.1.3.İleri radyoterapi tekniklerinin radyo cerrahinin uygulanabildiği radyoterapi biriminin açılması sağlanacaktır PG - PG 4.1.5.Onkoloji binasının tamamlanma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/160
Strateji - 4.1.4.Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı arttırılacaktır PG - PG 4.1.1.Sağlık hizmetlerden yararlanan hasta sayısı177088000 177088/856000
PG - PG 4.1.2.Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı92000 92/100
PG - PG 4.1.3.Hasta memnuniyet oranı (yatan ve ayakta)91.77000 91.77/93
Hedef - 4.2.İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri arttırmak
Strateji - 4.2.1.Özel gün ve haftalarda ve toplum sağlığını ve gelişimini ilgilendiren konularda üniversitemiz ilgili birimleri tarafından etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 4.2.1.Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı412200 63/169
Strateji - 4.2.2.Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyici proje ve programlar geliştirilecektir PG - PG 4.2.3.Sürekli eğitim merkezi (NAKSEM) tarafından düzenlenen program sayısı1000 1/20
Strateji - 4.2.3.Öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere toplum genelinde sosyal sorumluluk projelerinin sayısı arttırılacaktır PG - PG 4.2.2.Sosyal sorumluluk proje sayısı5600 11/112

Üniversitemiz Bünyesindeki Tüm Birimlerde “Kalite Odaklı” Anlayışla Hizmet Üretmek

Hedef - 5.1.Üniversitemizde kalite odaklı bir sistem oluşturmak
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 5.1.1.Üniversitemizin tüm süreçlerinde planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) döngüsünün işletilmesi sağlanacaktır. kurumun tüm süreçlerinde kalite güvencesinin oluşturulması. PG - PG 5.1.2.Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı2500 7/103
Strateji - 5.1.2.Birimlerimizde kalite/akreditasyon süreçleri desteklenecektir PG - PG 5.1.1.Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı5200 7/15
Strateji - 5.1.3.Üniversite genelinde stratejik plan benimsenerek yapılan iş ve işlemlerin stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır PG - PG 5.1.3.Stratejik planda yer alan hedeflerden max. sapma oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/46
Hedef - 5.2.Üniversitemizde dijital dönüşümü tamamlamak
Strateji - 5.2.1.Verimliliği artırmak ve kurumsal hafızayı koruyarak sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla sunulan hizmetlerin bilgi teknolojileri yoluyla dönüştürülmesi sağlanacaktır PG - PG 5.2.1.Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen yazılım sayısı17000 17/19
PG - PG 5.2.2.Üniversitemiz yönetim bilgi sistemine eklenen modül sayısı55000 55/56
Strateji - 5.2.2.Yerleşke içerisinde eğitim alanlarında ve sosyal alanlarda dijital teknolojinin tüm uygulamaları yaygınlaştırılması için çaba gösterilecektir PG - PG 5.2.3.Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı0200 2/11
Hedef - 5.3.Kurumsal aidiyeti geliştirmek
Strateji - 5.3.1.Akademik ve idari personelin niteliği, kurumsal aidiyeti ve memnuniyeti arttırılacaktır PG - PG 5.3.2.Personel memnuniyet oranı (%)469.9815600 625.98/1440
PG - PG 5.3.3.İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı6100 7/75
PG - PG 5.3.6.Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı2000 2/64
Strateji - 5.3.2.Mezunlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır PG - PG 5.3.1.Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı4100 5/40
Strateji - 5.3.3.Personelin yükselmesine olanak sağlanacaktır PG - PG 5.3.4.İdari personel için açılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/2
PG - PG 5.3.5.Akademik atama ve yükseltme için yapılan taltif tören sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/3